- فـــلوى فــوق تـخــــصــص ســرطــان هــاى سـيســتم ادرارى

    - جراح و متخصص بيماريهاى كليه، مجارى ادرارى تناسلى، نازایی و ناتوانی جنسی

    - فــلوى بـــورد تـخـــصـــصــى Sexual Medicine اروپــا (FECSM)

    - كلــينــيكال فــلوشــيپ نــازايى و ناتـوانى جنــسى از لــندن (UCLH)

    - رتــبــه دوم بـــورد تــخــصـــصـى ارولوژی اروپـــا (FEBU)

    - فلوى فوق تخصص یوروانکولوژی از دانشگاه بلژيك (Leuven)

    - عـــضــو انـــجــمــن ارولوژی اروپـــا (EAU)

    - عضو انجمن نازايى آمريكا (ASRM)

    - رتبه ممتاز بورد تخصصی ارولوژی

 

    - عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى

 

    - رئيس كميته ارولوژيست هاى جوان انجمن ارولوژى ايران

 

    - عضو هيئت مديره نظام پزشكى

facebook